ดูรายงานผลการประเมินของระบบเก่า  
- ระดับปริญญาตรี 1/2548 - 1/2553  
- ระดับปริญญาโท 1/2548 - 2/2552